1NChhEgyVcshUzVJjpf8aQvcAYt7iKiuyf194 MH/s
1LufyCZ1MNsn2B86CDFenJVimyyiDbP3yo26 MH/s