1NChhEgyVcshUzVJjpf8aQvcAYt7iKiuyf172 MH/s
1LufyCZ1MNsn2B86CDFenJVimyyiDbP3yo37 MH/s